KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KOMUNIKACE A DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Technické služby provádí, případně zajišťují správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací na území města Uherský Brod a městských částí. V celkové správě je přibližně 77 km komunikací a téměř 88 km chodníků.

V souladu s plánem zimní údržby v období od 01.11. do 31.03. zabezpečujeme zimní údržbu místních a některých účelových komunikací a chodníků.

V období od 01.04. do 31.10. zajišťujeme také kompletní letní údržbu, která probíhá formou pravidelných blokových čištění.

V rámci údržby a oprav komunikací a chodníků zabezpečujeme například:

 • opravy poškozeného AB povrchu komunikací v tloušťce do 50 a do 100 mm
 • opravy poškozeného dlážděného povrchu komunikací (chodníků)
 • výměnu a doplnění poškozených silničních obrub
 • výškovou úpravy dešťových vpustí
 • rekonstrukci stávajících chodníků
 • opravy menších úseků komunikací
 • čištění dešťových vpustí

TSUB jako správce komunikace vydává souhlas vlastníka ke zvláštnímu užívání (sjezd, zábor komunikace/chodníku, apod.).

Provádíme správu, obnovu, opravy a údržbu veškerého dopravního značení, uličního značení a městského informačního systému.

 • Před zásahem do místní komunikace nebo chodníku musí být vždy v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích s předstihem (minimálně 30 dní) podána Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace. Tuto žádost je nutné podat u Odboru správního – Oddělení dopravně správní činnosti a agendy (Ing. Bogarová).

 • Na základě předložené žádosti, kterou je nutné doplnit nezbytnými přílohami budou stanoveny podmínky pro konkrétní zásah.

 • V případě zásahu do místní komunikace nebo chodníku je vždy nutné situační nákres zásahu spolu s vyplněnou žádostí o povolení zvláštní užívání komunikace potvrdit u správce místních komunikací a teprve následně podat potvrzenou žádost na Odbor správní - Oddělení dopravně správní činnosti a agendy (Masarykovo nám. 136 "kachlíkárna", 2. patro).

Zóna placeného stání

      

Aktuálně platné předpisy a ceník vztahující se k placenému parkování naleznete na níže uvedeném odkaze.

SYSTÉM PARKOVÁNÍ

     

K dispozi je zde platné nařízení města, ceník parkování v zóně placeného stání a mapa zpoplatněných zón.

Současně zde naleznete také žádost o vystavení parkovací karty, či možnost tisku daňového dokladu při platbě formou SMS.

    

V rámci placeného parkování lze použít několik forem úhrad, jejichž přehled naleznete zde.

Letní údržba

Cílem letní údržby je především zajištění čistoty komunikací a chodníků. 

Konkrétně se jedná zejména o zajištění:

 • blokového čištění komunikací a čištění chodníků
 • mytí vozovek tlakovou vodou
 • odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků
 • chemického postřiku zaplevelených krajnic a chodníků

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ V ROCE 2024

Blokové čištění - okruhy 1 až 7

Blokové čištění - okruh 8

Chodníky

Schválený plán oprav chodníků v období 2019 - 2023

Rozdělení chodníků a princip jejich oprav

 

Část 1 – Oprava chodníku v ul. U Zastávky (od zrekonstruované BUS zastávky po ul. Dolní) - DOKONČENO

Realizace po dobu cca 5 týdnů od 10.04.2017
 
Část 2 – Oprava chodníku v ul. Svatopluka Čecha (od SOU po ul. Tovární) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 11 týdnů od 01.05.2017
 
Část 3 – Oprava chodníku v ul. Neradice (od ul. Za Humny po kruhový objezd) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 6 týdnů od 29.05.2017
 
Část 4 – Oprava chodníku v ul. Močidla (od kruhového objezdu po ul. Hlavní) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 7 týdnů od 12.06.2017
 
Část 5 – Oprava chodníku v ul. 1. května (od fotbalového stadionu po ul. Nádražní) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 7 týdnů od 26.06.2017

Část 6 – Oprava chodníku v ul. Horní Valy (pravá strana při směru nahoru) - DOKONČENO

Realizace po dobu cca 11 týdnů od 14.08.2017

 
Část 7 – Oprava chodníku na Sídlišti Olšava u BD č.p. 2211, 2212, 2213 (pouze průběžné chodníky, nikoliv samotné vstupy do objektů) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 5 týdnů od 17.07.2017
 
Část 8 – Oprava chodníku na Sídlišti Olšava u BD č.p. 2214, 2215, 2216 (pouze průběžné chodníky, nikoliv samotné vstupy do objektů) - DOKONČENO
Realizace po dobu cca 5 týdnů od 31.07.2017

Část 1 – Oprava chodníků v ul. 28. října  - DOKONČENO

Popis: Začátek chodníku je v místě vstupu do restaurace Balkán. Zde se chodník napojuje na účelovou komunikaci obsluhující restauraci. Dále pokračuje chodník k ulici Na Dlouhých. Tuto překonává pomocí přechodu pro chodce. Dále od přechodu pokračuje chodník do ulice 28. října. Zde se dělí na dvě části, západní a východní. Západní část již vzhledem k malé šířce nemá parametry chodníku a je navržena jako zpevněná plocha. Východní část dále jako chodník pokračuje k ulici na Chmelnici, kde jsou obě části východní a i západní napojeny na stávající chodníky.

Realizace po dobu cca 13 týdnů nejpozději od 16.04.2018
 
Část 2 – Oprava chodníku v ul. Vlčnovská - DOKONČENO
Popis: Začátek chodníku je na ulici Vlčnovské v místě napojení na již opravený chodník u parkoviště prodejny Lidl. Chodník je veden v souběhu s místní komunikací ulice Vlčnovská po její levé straně. Konec opravované části chodníku je v místě napojení na stávající chodník u železničního přejezdu. Oprava chodníku končí varovným pásem v místě závorového břevna (v místě sloupu zabezpečovacího zařízení přejezdu).
Realizace po dobu cca 5 týdnů nejpozději od 30.04.2018
 
Část 3 – Oprava chodníku v ul. Luhačovská - DOKONČENO
Popis: Začátek pravostranného chodníku je v místě napojení na nový chodník, který byl realizován v rámci rekonstrukce autobusových zastávek. Konec pravostranného chodníku je v místě vjezdu k domu č. p. 122 v napojení na již opravený chodník.
Realizace po dobu cca 8 týdnů nejpozději od konce září (začátek října) 2018

 

Část 4 – Oprava chodníku v ul. U Korečnice - DOKONČENO
Popis: Začátek chodníku je na ulici U Korečnice v místě napojení na stávající chodník na ulici Rolnické. Konec rekonstruované části chodníku je v místě napojení na účelovou komunikaci, příjezdnou k areálu firmy Zemaspol. Trasa je vedena ve stávající trase chodníku. Chodník je nově zúžený na 1,50 m. Chodník je ve většině svojí délky odsazený od silnice I/50.
Realizace po dobu cca 8 týdnů od 18.06.2018
 
Část 5 – Oprava chodníku v ul. Pod Valy - DOKONČENO
Popis: Začátek opravovaného chodníku bude u podélného parkování u dopravního terminálu a konec bude v místě před vlakovým přejedem
Realizace po dobu cca 10 týdnů nejpozději od 30.07.2018

Část 6 – Oprava chodníku v ul. Partyzánů - DOKONČENO
Popis: Jedná se o úsek chodníku, který je přímo u hlavního parkoviště před nemocnicí
Realizace: po dobu cca 3 týdnů od 08.10.2018

Část 7 – Oprava chodníku v ul. U Stadionu - DOKONČENO
Popis: kompletní oprava chodníků v této ulici
Realizace: po dobu cca 7 týdnů od 08.10.2018

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Polní - DOKONČENO

Zahájení prací: nejpozději od 03.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Partyzánů - DOKONČENO

Na ulici Partyzánů je řešena oprava části chodníku u rybníka. Začátek chodníku je v místě napojení na účelovou komunikaci (stávající chodník je zde již opravený). Konec chodníku je v místě napojení na místní komunikaci na východní straně rybníka. Zde chodník pomocí místa pro překonání pozemní komunikace (pouze varovný pás) přechází na pravou stranu místní komunikace a napojuje se na stávající chodník.

  

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2019

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Škrlovecká - DOKONČENO

Na ulici Škrlovecké je řešena oprava chodníků v okolí stávajícího sportoviště a dětského hřiště. Začátek chodníku je v místě napojení na chodník na ulici Polní (který je taktéž součástí stavby). Konec jednotlivých částí chodníků je vždy v místech napojení na již opravené chodníky.

  

Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

Část 4 - Oprava chodníku v ulici U Žlebu - DOKONČENO

Začátek chodníku je v místě napojení na stávající zpevněnou plochu u bývalé prodejny oděvů na ulici Hradišťské. Dále pokračuje chodník jižním směrem až k vjezdu k domu č. p. 1066. Zde je napojen na vjezd do tohoto domu. Dále již je chodník opravený v rámci dřívějších akcí. Chodník je přerušený v místě napojení chodníku na ulici U Sboru.

  

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2019

Dokončení díla: do 11 týdnů od zahájení

Část 5 - Oprava chodníku v ulici Poštovní - DOKONČENO

Na ulici Poštovní v Újezdci je řešena oprava východního (levostranného) chodníku. Začátek chodníku je u kostela. Začátek je řešen jako místo pro překonání pozemní komunikace (pouze varovný pás) a je napojen na stávající chodník po levé straně ulice Nad Kostelem. Chodník je veden po levé straně místní komunikace. Konec chodníku je v napojení na stávající chodník u silnice II/490.

  

Zahájení prací: nejpozději od 17.06.2019

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

    

Část 6 - Oprava chodníků v ul 26. dubna (mezi kolejemi) - DOKONČENO

V rámci opravy železničního přejezdu, kdy došlo k opravě obou kolejí a nové pokládce asfaltového koberce mezi závorami jsme se připojili také k opravě obou chodníků mezi kolejemi. Práce zahrnovaly kompletní výměnu všech obrub, novou podkladní vrstvu a novou pochozí zámkovou dlažbu. Veškeré práce musely být koordinovány v souladu s rekonstrukčními pracemi na přejezdu a byly zdárně dokončeny v průběhu výluky na komunikaci.

  

Zahájení prací: 12.10.2019

Dokončení díla: 17.10.2019

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Lidická - dokončeno

Na ulici Lidická je řešena oprava pravostranného chodníku. Oprava začíná v napojení na již opravený chodník na ulici 28. října a končí na ul. Prakšická, kde se chodník napojuje na již vystavený chodník.

     

Zahájení prací: nejpozději od 01.06.2020

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

 

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Ant. Dvořáka - dokončeno

Začátek chodníku je v místě napojení na již opravený chodník na ulici Na Dlouhých. Dále pokračuje pravostranný i levostranný chodník k ulici 9. května. Zde je napojen na již opravené chodníky. Dále oba chodníky pokračují k ulici Svatopluka Čecha. Zde oba chodníky končí v místě napojení na již opravené chodníky. Chodník je přerušený v místě napojení chodníku na ulici 9. května. 

  

Zahájení prací: nejpozději od 18.05.2020

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Maršovská - dokončeno

Na ulici Maršovská je řešena oprava pravostranného chodníku mezi ulicí Partyzánů a ulicí Rtm. Křivdy. Začátek chodníku je v místě stávajícího přechodu pro chodce na ulici Partyzánů. Zde se chodník napojuje na stávající již opravený chodník. Chodník pokračuje k ulici Rtm. Křivdy a je přerušen vždy místními komunikacemi. (ulice Fr. Veselky a Kpt. Kubíčka). Na ulici Rtm. Křivdy chodník končí. 

  

Zahájení prací: nejpozději od 15.06.2020

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Na Dlouhých (úsek mezi ulicemi Palackého a Havlíčkova) - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 26.4.2021

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

    

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Na Dlouhých (úsek mezi ulicemi Havlíčkova a B. Smetany)  - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 24.5.2021

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

    

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Maršovská (od č.p. 1504 po ul. U Cihelny)  - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 21.6.2021

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

    

Část 4 - Oprava chodníku v ulici Maršovská (od č.p. 1392 po nový hřbitov)  - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 05.07.2021

Dokončení díla: do 13 týdnů od zahájení

Část 1 - Oprava chodníku v ulici Slovácká - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 05.09.2022

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

    

Část 2 - Oprava chodníku v ulici Vlčnovská - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 04.07.2022

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

    

Část 3 - Oprava chodníku v ulici Havlíčkova - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 25.04.2022

Dokončení díla: do 10 týdnů od zahájení

    

Část 4 - Oprava chodníku v ulici Bedřicha Smetany - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 06.06.2022

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

    

Část 5 - Oprava chodníku v ulici Hodinářská - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 09.05.2022

Dokončení díla: do 7 týdnů od zahájení

Část 1 – Oprava chodníku v ul. Na Dlouhých - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 02.05.2023

Dokončení díla: do 13 týdnů od zahájení

 

Část 2 – Oprava chodníku v ul. Předbranská - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 03.07.2023

Dokončení díla: do 8 týdnů od zahájení

 

Část 3 – Oprava chodníku v ul. Revoluční - dokončeno

Zahájení prací: nejpozději od 05.06.2023

Dokončení díla: do 12 týdnů od zahájení

V roce 2024 připravujeme opravy následujících částí chodníků:

Část 1 – Oprava chodníku v ul. Na Dlouhých

Zahájení prací: nejpozději od 01.07.2024

Dokončení díla: do 7 týdnů od zahájení

 

Část 2 – Oprava chodníku v ul. Havlíčkova

Zahájení prací: nejpozději od 15.07.2024

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

 

Část 3 – Oprava chodníku v ul. Stolařská

Zahájení prací: nejpozději od 05.08.2024

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

 

Část 4 – Oprava chodníku v ul. U Vody

Zahájení prací: nejpozději od 19.08.2024

Dokončení díla: do 9 týdnů od zahájení

Parkovací domy

Občanům a návstěvníkům města jsou k dispozici níže uvedené parkovací domy, které má TSUB ve své správě.

Mimo to lze parkovat také na parkovišti u OD Kvanto.

Zimní údržba

Nařízení města o neudržovaných úsecích komunikací a chodníků

Mapa neudržovaných úseků

Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích a chodnících, které byly způsobeny zimními povětrnostními vlivy a to tak, aby zimní údržba byla prováděna s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací a chodníků na straně druhé.

Kontakt na dispečink zimní údržby: RUMPOLD UHB, s.r.o. - mob: 702 207 871 - non stop.

Dopravní značení

V rámci dopravního značení zajišťuje TSUB mimo jiné také tyto činnosti:

 • údržba dopravního značení na území města, vč. světelných křižovatek
 • oprava poškozeného dopravního značení
 • instalace nového dopravního značení (po předchozím schválení)
 • průběžná obnovu svislého a vodorovného dopravního značení
 • zajištění přechodného dopravního značení na akcích pořádaných městem Uherský Brod