INFORMACE

INFORMACE

1. Oficiální název 

TSUB, příspěvková organizace

2. Založení

Na základě usnesení zastupitelstva města č. 360/Z12/16 ze dne 19.9.2016

 

3. Organizační struktura

organizační struktura (pdf)

 

4. Kontaktní spojení

zobrazit stránku kontakty

    4.1 Adresa sídla: Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod

    4.2 Kontaktní adresa: Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod

    4.3 Úřední hodiny: zobrazit stránku provozní doba

    4.4 Kontaktní telefonní číslo: +420 572 805 400

    4.5 Adresa internetové stránky subjektuwww.tsub.cz

    4.6 Elektronická adresa podatelnypodatelna@tsub.cz 

    4.7 Další elektronické a telefonické kontakty: zobrazit stránku kontakty

    4.8 Datová schránka: vjv9nqb

e-podatelna TSUB - způsob podávání dokumentů   

5. Bankovní spojení 

účet č. 115-3791160257/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a. s

  

6. Identifikační číslo (IČ) 

05583926

  

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 

Neplátce DPH

  

8. Seznam hlavních dokumentů

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace v roce 2020

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace v roce 2021

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace v roce 2022

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace v roce 2023

Návrh rozpočtu TSUB, příspěvková organizace v roce 2024

   

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu TSUB, příspěvková organizace pro roky 2025 a 2026

   

9. Příjem žádosti o informace

     9.1. písemně do sídla: TSUB, příspěvková organizace, Větrná 2037, 688 01 Uherský Brod

     9.2. písemně na kontaktní adresu: TSUB, příspěvková organizace, Nerudova 193, 688 01 Uherský Brod

     9.3. elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@tsub.cz 

Lhůty a termíny, postup při vyřizování:  Viz. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

  

10. Obecná pravidla pro zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů - Informace poskytované správcem TSUB

 

11. Ochrana oznamovatelů

Informace pro oznamovatele dle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie:

 

12. Opravné prostředky

Opravným prostředkem je nástroj, jehož prostřednictvím strana řízení vyjadřuje svou nespokojenost a usiluje o to, aby bylo rozhodnutí přezkoumáno a napraveno.

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze podat pouze písemně. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele (jde-li o fyzickou osobu), název (jde-li o právnickou osobu), adresu resp. sídlo, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis. Pokud všechny tyto údaje odvolání obsahovat nebude, TSUB, příspěvková organizace odvolání odloží. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí TSUB, příspěvkové organizace je Město Uherský Brod.. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem odvolacímu orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůtu nelze prodloužit. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na odvolací řízení podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. příslušná ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné příslušným soudem.

 

13. Formuláře 

Formuláře ke stažení jsou k dispozici zde: http://www.tsub.cz/dokumenty-ke-stazeni

  

14. Předpisy

TSUB, příspěvková organizace nevydává právní předpisy

  

15. Úhrady za poskytování informací

Zveřejňování informací provádí TSUB, příspěvková organizace na své náklady.

Poskytování informací na základě žádosti je prováděno za úhradu, stanovenou tímto sazebníkem.

    

16. Licenční smlouvy

Dosud nebyla TSUB, příspěvková organizace poskytnuta výhradní licence ve smyslu ust. § 14a odst. 4 InfZ.

  

17. Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

   

18. Zveřejnění informací

V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 InfZ je TSUB, příspěvková organizace povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na žádost, viz níže:

V roce 2017 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2019 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2022 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2023 nebyly poskytnuty žádné informace.

V roce 2024 dosud nebyly poskytnuty žádné informace.